free responsive web templates

ไม่รู้จะเรียนต่ออะไร
เรียนมหาลัยไหนดี เรียนคณะอะไรดี

"คำถามยอดนิยมของวัยรุ่น เรามีสาขาแนะนำ สาขามาแรงในยุค ธุรกิจดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยรังสิต คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขามาแรงเป็นที่น่าสนใจในยุคนี้ ถ้าคุณไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้คำตอบกับคุณได้ คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขามาแรง เปิดรับสมัคร นักศึกษาแล้วปีแรก"
มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสาขา ธุรกิจดิจิทัล อาจตอบโจทย์ให้คุณได้

คณะบริหาร สาขา ธุรกิจดิจิทัล

จัดการเรียนการสอนซึ่งรับผิดชอบโดยวิทยาลัย/คณะต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดผลกระทบ
จากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ

ธุรกิจก็ต้องควบคู่ไปกับดิจิทัล

ธุรกิจก็ต้องควบคู่ไปกับดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้าน ธุรกิจดิจิทัล เรียนแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้จริง มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนาญในการนำเอา ธุรกิจดิจิทัล มาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์สมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไป

แนวคิดการเรียนรู้

คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล เน้นคิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วย การฝึกทำธุรกิจจริง ที่ผนวกความเชี่ยวชาญกับทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินค้าของตนเอง ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
ด้วยความ สนุกสนาน และได้ประสบการณ์จริงที่ดี เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อการเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อก้าวทันโลกของการแข่งขัน 

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผล ให้ระบบสังคมชีวิตความเป็นอยู่ และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการองค์กรเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจแต่ละขนาด การได้มาซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ในธุรกิจสามารถบรรลุผลในระดับที่ต้องการรวมถึงการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อยุคสมัยนี้ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของทุก ภาคส่วน ประกอบกับนโยบายของรัฐในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับภาคธุรกิจต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้เกิดขึ้นดังนั้น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำธุรกิจดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันกับเหตุการณ์และวิทยาการอันทันสมัย  

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาวิทยาลัยรังสิต

กล้าคิดกล้าทำ เพื่อก้าวไปสู้ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่

คณะ บริหารธุกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล สามารถทำงาน เป็นนักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร ผู้จัดกาโครงการเทคโนโลยี ธุรกิจดิจิทัล , นักออกแบบเว็บไซต์ดูแลระบบเว็บไซต์ นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ เจ้าของ ธุรกิจดิจิทัล (Start up) เจ้าของ ธุรกิจดิจิทัล IT and Digital, สายงานฝ่ายพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด, นักการตลาดออนไลน์ นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

ทางสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในทางการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาขา ธุรกิจดิจิทัล

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่ด้านล่างได้เลย !!

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0624261964
Phone : 029972200
Fax : 027915577