free web templates

ไม่รู้จะเรียนต่ออะไร
เรียนมหาลัยไหนดี เรียนคณะอะไรดี

"คำถามยอดนิยมของวัยรุ่น เรามีสาขาแนะนำ สาขามาแรงในยุค ธุรกิจดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยรังสิต คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขามาแรงเป็นที่น่าสนใจในยุคนี้ ถ้าคุณไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้คำตอบกับคุณได้ คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขามาแรง เปิดรับสมัคร นักศึกษาแล้วปีแรก"
มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสาขา ธุรกิจดิจิทัล อาจตอบโจทย์ให้คุณได้

คณะบริหาร สาขา ธุรกิจดิจิทัล

จัดการเรียนการสอนซึ่งรับผิดชอบโดยวิทยาลัย/คณะต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดผลกระทบ
จากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ

ธุรกิจก็ต้องควบคู่ไปกับดิจิทัล

ธุรกิจก็ต้องควบคู่ไปกับดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้าน ธุรกิจดิจิทัล เรียนแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้จริง มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนาญในการนำเอา ธุรกิจดิจิทัล มาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์สมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไป

แนวคิดการเรียนรู้

คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล เน้นคิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วย การฝึกทำธุรกิจจริง ที่ผนวกความเชี่ยวชาญกับทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินค้าของตนเอง ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
ด้วยความ สนุกสนาน และได้ประสบการณ์จริงที่ดี เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อการเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อก้าวทันโลกของการแข่งขัน 

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผล ให้ระบบสังคมชีวิตความเป็นอยู่ และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการองค์กรเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจแต่ละขนาด การได้มาซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ในธุรกิจสามารถบรรลุผลในระดับที่ต้องการรวมถึงการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อยุคสมัยนี้ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของทุก ภาคส่วน ประกอบกับนโยบายของรัฐในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับภาคธุรกิจต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้เกิดขึ้นดังนั้น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำธุรกิจดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันกับเหตุการณ์และวิทยาการอันทันสมัย  

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาวิทยาลัยรังสิต

กล้าคิดกล้าทำ เพื่อก้าวไปสู้ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่

คณะ บริหารธุกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล สามารถทำงาน เป็นนักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร ผู้จัดกาโครงการเทคโนโลยี ธุรกิจดิจิทัล , นักออกแบบเว็บไซต์ดูแลระบบเว็บไซต์ นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ เจ้าของ ธุรกิจดิจิทัล (Start up) เจ้าของ ธุรกิจดิจิทัล IT and Digital, สายงานฝ่ายพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด, นักการตลาดออนไลน์ นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

ทางสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในทางการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง 
สมัครเรียน ป.ตรี จะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากและคิดตลอดว่ามันจะเป็นอย่างไร และในที่สุดมันก็มาถึง! เราต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงแห่งใหม่ที่ต้องเผชิญ ซึ่งถ้าเราต้องย้ายออกจากบ้านเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัย เราก็ต้องเริ่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเอง, ทำอาหารเอง, และรับมือทุกอย่างคนเดียว เรียกว่าก้าวเข้าสู่โลกแห่งผู้ใหญ่เต็มตัว และการสมัครเรียน ป.ตรี 2019 ก็มีอะไรหลายๆอย่าง ที่เราต้องเจอทั้งการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนที่เรียนด้วย วิชาที่เราลงเรียน และอะไรอีกหลายๆอย่าง การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 นี้ยังมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มมากมาย ทำให้การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 เรียนเลือกที่จะเข้าเรียนยากขึ้น ทำให้เราเลือกที่จะสมัครเรียน ป.ตรี ไว้หลายๆมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวเลือกที่จะเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และการสมัครเรียน ป.ตรี 2019 มีทั้งการสมัครผ่านทางออนไลน์ และมาสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง
การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 มีหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีทุนให้นักศึกษาที่มีการเรียนดีได้เลือกทุนเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยตนเอง
 การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 นี้ในแต่ละสถาบันที่มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่คาดไว้นั้น ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยเรียนมัธยมมากนัก เพียงแค่เราจำเป็นต้อง “มีความรับผิดชอบ” มากขึ้นเท่านั้นเอง ถึงแม้จะเรียนมหาลัย เราก็ยังคงสามารถพบเจอเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนมัธยม รวมไปถึงอาจารย์ที่ยังคงสอนในวิชาที่เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจเหมือนเคยๆ
 การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 วันแรกของการเรียนมหาลัยก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่เราไปเริ่มไปเรียนครั้งแรก แต่ต่างกันก็เพียงแค่ทุกคนที่นั่นต่างเลือกเรียนที่นี่เอง ไม่ได้มีใครบังคับเหมือนที่ผ่านๆมา แต่สิ่งที่แตกต่างสำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมก็คือเรื่องของอิสรภาพ ในระหว่างที่เรียนจะไม่มีใครมาคอยเตือนเราให้อ่านหนังสือ, เตือนเราเรื่องเวลานอน, หรือแม้กระทั่งเรื่องของรายงานว่ากำหนดส่งเมื่อไหร่ การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 อาจจะทำให้การเรียนและอนาคตของเด็กบางคนเปลี่ยนไปเพราะ การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 การเรียนการสอนอยู่ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีมากมาย และบางเทคโนโลยีอาจจะนำมาใช้กับนักศึกษาปริญญาตรี และทำให้เราเจอกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าตอนที่เราเรียนมัธยมอีกด้วย
การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 ทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน เพื่อจะสอบเข้า สอบชิงทุน ทำให้เด็กบางกลุ่มที่สอบเข้าไม่ได้เลือกสมัครเรียน ป.ตรีในมหาลัยเอกชนชั้นนำในหลายๆที่ แต่มหาลัยเอกชนได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจมากขึ้น และบางมหาลัยยังมีการแจกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 ในระดับมหาลัยจริงเป็นที่สนใจกับเด็กบางกลุ่มที่สนใจในเทคโนโลยีและความทันสมัยของมหาลัย แต่เด็กบางกลุ่มอาจจะมีความสนใจทางด้านทำกิจกรรม การทำกิจกรรม ก็ความทรงจำที่เราไม่อาจลืมหรือเพื่อนที่คบหาตอนนี้ก็ได้มาจากการเข้าชมรม เข้าค่าย เล่นกีฬา เล่นละครเวที และกิจกรรมนานาในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งนั้น การทุ่มใจ กาย และเวลา ให้กลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน เป็นประสบการณ์พิเศษที่คัดสรรคนบางคนให้เข้ามาในชีวิต แถมยังได้เรียนรู้ทักษะการทำงาน การเข้าสังคม และความเชี่ยวชาญบางอย่างที่ส่งผลต่อการทำงาน การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 อาจจะเปลี่ยนแนวคิดเด็กบางกลุ่มที่ไม่ชอบในการเรียนหรือกิจกรรม ในมามีส่วนรวมกับผู้อื่นมากขึ้น
 การสมัครเรียน ป.ตรี 2019 จะทำให้เด็กมีความกล้าให้การแสดงออกให้ด้านต่างๆมากขึ้นทำให้เด็กมีความคิดและความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น การเรียนในระดับปริญญาตรีทำให้เด็กบางคนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในมหาลัย ทำให้เราเจอเพื่อนหลายรูปแบบ การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากมัธยม ทำให้เราเจอกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังทำให้เราเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ ที่ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นการเรียนมหาลัยทำให้เราเจอกับการเรียนการสอนที่ดี เพื่อที่ดี มิตรภาพ และอะไรอีกมากมายหลายอย่าง
 สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว อย่าลืมมาสมัครเรียน ป.ตรี 2019 กันเยอะๆนะ อาจจะทำให้น้องๆ มีความคิดเปลี่ยนไปกับการเรียนมหาลัย บางที่อาจจะเจอกับสาขาที่เราชอบและเข้ากับเราก็ได้นะการเรียนในระดับมหาลัยไม่ได้แย่กว่าที่คิด ในปี 2019 นี้ มาเรียน ป.ตรีกันเยอะๆนะน้องๆ


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาขา ธุรกิจดิจิทัล

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่ด้านล่างได้เลย !!

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-279-8655