website templates
บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยน่าเรียน-มหาวิทยาลัยเอกชน-เรียนต่อ ป ตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Rangsit Business School

อัตลักษณ์

"เป็นขุมพลังความรู้ สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดสร้างสรรค์ยึดมั่นคุณธรรม
นำการเปลี่ยนแปลง"

วิสัยทัศน์

"ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ประกอบการได้"

ปรัชญาและปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ ด้านการศึกษา
เน้นความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้บริหาร ให้พร้อมปรับตัวเองสำ หรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบันสำ หรับโลกยุคใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิด เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ปริญญาบัตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ. )
Bachelor of Business Administration

5 สาขาคณะบริหารธุรกิจ

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาใหม่มาแรง (New)
สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมที่สุดในคณะบริหารธุรกิจ เข้าถึงไทยแลนด์ 4.0 มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีด้านต่างๆ สาขา ธุรกิจดิจิทัล นั้น ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น การวิเคราะห์ และออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล รวมถึงหลักการในการบริหารธุรกิจ 

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-บริหารธุรกิจ-ม.รังสิต

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาการจัดการ สาขานี้ สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ วมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-เรียนไหนดี-เรียนมหาวิทยาลัยไหนดี

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป 

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนวัตกรรมค้าปลีก สามารถประกอบอาชีพ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล นักวิจัยตลาด นักวิเคราะห์ตลาด นักการตลาดต่างประเทศ นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีก นักสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด ผู้ประกอบการ

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-เรียนต่อไหนดี

สาขาวิชาการจัดการ

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาชาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ฝ่ายบริหารงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้บริหาร หรือพนังาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการ (Start up) เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร


ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-เรียนต่อมหาลัยไหนดี

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการเงิน และการลงทุน สามารถประกอบอาชีพ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการเงินในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักการเงินบริษัทเงินทุน นักการเงินบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทประกันภัย ที่ปรึกษาการลงทุน

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-สาขา ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง และกระจายสินค้า นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ และการผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และนักวิชาการทางด้านโลจิสติกส์

*** จากคำถามมากมายสาขาใหม่มาแรงของเหล่านักเรียนที่จบ ม.6 มาใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม่รู้จะเรียนอะไร จะไปเรียนที่ไหนดี คณะบริหารดีๆมีที่ไหนบ้าง จะเรียนบริหารมหาลัยไหนดี หรือ จะเรียนสาขาอะไรดี คุณไม่ต้องไปหาคำตอบจากที่ไหนอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณมาเรียนกับเราที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ เรามีสาขาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น สาขา ธุรกิจดิจิทัล ที่เป็นสาขาใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หรือสาขาอื่นๆ ของคณะบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัครแล้ว ***
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562
 

บริหารธุรกิจ เป็นคณะยอดนิยม

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-สาขา ธุรกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ ที่คนส่วนใหญ่อยากจะสอบเข้าคณะนี้ เพราะคณะนี้มีหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจนั่นเอง ในแต่ละสาขามีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันภายใต้คำว่าธุรกิจ ซึ่งแต่ละสาขาก็มีความโดดเด่นในตัวของสาขานั้นเอง และในแต่มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจนี้ก็มีสาขาที่แตกต่างกันไป แต่ที่มหาวิทลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาที่ตอบโจทย์น้อง ๆ แน่นอนค่ะ

หลักสูตรนี้เน้นหลักบริหารธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัติ โดยร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของจริง นอกจากนี้หลักสูตร นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ความสำคัญในการร่วมกันทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากนี้ยังเน้นที่จะปูรากฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนานักศึกษาและผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และยังเน้นให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในโลกธุรกิจระดับนานาชาติอีกด้วย
บริหารธุรกิจ เป็นคณะยอดนิยมคณะหนึ่ง เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีความจำเป็น อย่างยิ่งในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ คณะบริหารธุรกิจที่ดำเนินการสอนโดย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้พร้อมเข้าสู่สภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
“เรียนคณะบริหารธุรกิจแนวใหม่ต้องสัมผัสประสบการณ์การณ์จริง”
การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการฝึกปฏิบัติให้สัมผัสประสบการณ์จริงในแบบของเด็กคณะบริหารธุรกิจ และนักธุรกิจเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ และเทคโนโลยียุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้กับเด็กคณะบริหารธุรกิจ และจะสร้างโอกาสให้เด็กคณะบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จึงเต็มไปด้วยเรื่องที่ท้าทาย นักวิจัยของคณะบริหารธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจที่ล้ำสมัย และอุปกรณ์ไฮเทคขึ้นมาได้ ทำให้เด็กคณะบริหารธุรกิจทุกคนมีแนวคิดในการบริหารงานต่างกันไป และยังทำให้เด็กคณะบริหารธุรกิจสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจในแบบที่ตัวเองต้องการขึ้นมาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทำให้เด็กที่เรียนคณะบริหารธุรกิจทุกคนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 และบัณฑิตที่จบคณะบริหารธุรกิจต้องมีทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านธุรกิจ และร้านค้าแบบใหม่ที่อาศัยการขายผ่านระบบออนไลน์ เรียนคณะบริหารธุรกิจสามารถปรับตัวไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่ได้จากการเรียนคณะบริหารธุรกิจตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจในระดับสูงขึ้นต่อไป
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีนี้จะบูมตามหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือไหม เพราะคณะบริหารธุรกิจของเรามีการเปิดหลักสูตรใหม่ และสาขาใหม่ที่ทันสมัยและเข้ากับการเรียนคณะบริหารธุรกิจ และอาจจะเป็นเพราะด้วยแนวคิด และหลักสูตรที่ปรับโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม เน้นการเรียนที่ให้สนุกไปกับการทำธุรกิจตามสไลต์คนรุ่นใหม่อย่างเด็กคณะบริหารธุรกิจที่มองการณ์ไกล เพื่อสร้างบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจให้เป็นนักบริหารอนาคตไกลเก่งทั้งไอเดียธุรกิจ และเทคโนโลยี การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการฝึกปฏิบัติให้สัมผัสประสบการณ์จริงในแบบของเด็กคณะบริหารธุรกิจ และนักธุรกิจเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ และเทคโนโลยียุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้กับเด็กคณะบริหารธุรกิจ และจะสร้างโอกาสให้เด็กคณะบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จึงเต็มไปด้วยเรื่องที่ท้าทาย นักวิจัยของคณะบริหารธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจที่ล้ำสมัย และอุปกรณ์ไฮเทคขึ้นมาได้ ทำให้เด็กคณะบริหารธุรกิจทุกคนมีแนวคิดในการบริหารงานต่างกันไป และยังทำให้เด็กคณะบริหารธุรกิจสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจในแบบที่ตัวเองต้องการขึ้นมาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทำให้เด็กที่เรียนคณะบริหารธุรกิจทุกคนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 และบัณฑิตที่จบคณะบริหารธุรกิจต้องมีทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านธุรกิจ และร้านค้าแบบใหม่ที่อาศัยการขายผ่านระบบออนไลน์ เรียนคณะบริหารธุรกิจสามารถปรับตัวไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่ได้จากการเรียนคณะบริหารธุรกิจตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจในระดับสูงขึ้นต่อไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีนี้จะบูมตามหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือไหม เพราะคณะบริหารธุรกิจของเรามีการเปิดหลักสูตรใหม่ และสาขาใหม่ที่ทันสมัยและเข้ากับการเรียนคณะบริหารธุรกิจ และอาจจะเป็นเพราะด้วยแนวคิด และหลักสูตรที่ปรับโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม เน้นการเรียนที่ให้สนุกไปกับการทำธุรกิจตามสไลต์คนรุ่นใหม่อย่างเด็กคณะบริหารธุรกิจที่มองการณ์ไกล เพื่อสร้างบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจให้เป็นนักบริหารอนาคตไกลเก่งทั้งไอเดียธุรกิจ และเทคโนโลยี
Mobirise

คณะบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร เรามาดูกันเลย
คณะบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
คณะบริหารธุรกิจนั้นเป็นการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด(Marketing) การบริหารคน(HR) การตลาดออนไลน์(Online Marketing) การขนส่ง(logistic) ในคณะบริหารธุรกิจ จะแบ่งหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน, และ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจนั้นจะเป็นการมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

  • บริหาร คือ ? - งานของผู้นำที่ใช้ทรัพยากรบริหารที่มีอยู่ในหน่วยงาน เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุผลเป็นการประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นการทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • ธุรกิจ คือ ? - ธุรกิจ (Business) หมายถึง กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันในวงการของสถาบัน ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เพื่อที่จะจำหน่ายและให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีความสัมพันธ์กับบริการอื่นและกลุ่มผู้ทำงานร่วมมือให้บรรลุถึงจุดหมายอันเดียวกัน คือ ความสำเร็จของกิจการ สรุปได้ว่า บริหารธุรกิจ หมายถึง การที่ได้นำทรัพยากรมาใช้ ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของกิจการและผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์ คือ ความสำเร็จของธุรกิจ 

แนวทางประกอบอาชีพคณะบริหาร
และสาขาธุรกิจดิจิทัล

คณะยอดฮิตที่ใครก็อยากเรียน “บริหารธุรกิจ” เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรบ้าง?
คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปใน คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน เอาล่ะ สำหรับใครที่มีคำถามที่เกี่ยวกับ คณะบริหารธุรกิจ อยากจะรู้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนคณะบริหารและจบมาแล้วสามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง เรามาดูกันเลย 

  1. นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว - การเรียนบริหารธุรกิจจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น หลักการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งขั้นตอนและหลักการเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้
  2. นักการธนาคาร/นักลงทุน  - สำหรับคนที่เรียนจบคณะบริหารธธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารธุรกิจสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานบริการด้านการเงิน บริหารสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. นักการตลาด  - สาขาการตลาด จะทำให้คุณเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทางการตลาด ทำงานวิจัยการตลาด บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และงานการขายอื่นๆ ซึ่งสาขานี้ถือเป็นงานที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมากในปัจจุบันรวมทั้งเป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงอีกสาขาหนึ่ง
  4. พนักงานฝ่ายบุคคล - ในการเรียนคณะบริหารธุรกิจ สิ่งสำคัญที่จะได้ในหลักการเบื้องต้นทุกอย่างคือ เรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ จัดการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลงานบุคคลทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อสามารถวางแผนกำลังคน จ่ายค่าตอบแทน และทำแรงงานสัมพันธ์ได้ ซึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน เป็นต้น
  5. ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆ - ด้วยศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการบริหารและการจัดการ ทำให้ตำแหน่งงานของผู้ที่เรียนจบคณะนี้มีไม่จำกัดโดยผู้ที่จบจากคณะบริหารธุรกิจสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานราชการได้ ทุกภาคส่วน

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-279-8655